فرش نائين پديده بي نظير ومنحصر به فردي است كه باقدمتي حدود نود سال ،طي سالهاي اخير نه تنها دستخوش بدعتهاي ويرانگر نشده بلكه روز بروز بر اصالت طرحها وكيفيت رنگهاي طبيعي آن افزوده شده واگر توليدات مشابه اين فرش بركيفيت واصالت آن صدمه نزند اميد آن ميرود كه آينده درخشاني در انتظار اين هنر ارزشمند باشد .

( فرش نائين ) امروزه به يك هنر ماندگار جهاني تبديل شده وباوجودي كه شهرتاريخي اصفهان درجنوب غربي شهر نائين واقع شده هيچ گونه تأثير و تأثري ازنقشه ها و طرحهاي فرش اصفهان نپذيرفته و در طول ساليان متمادي اصيل ترين طرحها را ارائه داده، ازجمله اين طرحها مي توان از طرحهاي زير نام برد :   ... ادامه

~~طراحي و اجرا: سجاد حبیبی نایینی                                                                                                         کليه حقوق اين سايت متعلق به سايت فرش ايران حبيبيان نايين مي باشد.